Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI obowiązująca od 01.08.2020

Firma maked szanuje i dba o prywatność danych osobowych osób korzystających z Portalu. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych.

1. Wyjaśnienie pojęć

Za każdym razem kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane z wielkiej litery otrzymuje ono następujące znaczenie:

Administrator - oznacza Administratora Danych Osobowych, którym jest Maked spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Cieplickiej 4a, 58-573 Piechowice , NIP: 6112801837;

Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Użytkowniku Konta, dokonywanych przez niego zamówieniach, w tym tworzenie listy ulubionych produktów.

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności

Polityka Cookies – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych z plikami cookies znajdująca się pod adresem https://www.aptekagemini.pl/info/polityka-cookies

Portal - portal internetowy prowadzony pod adresem www.maked.pl , świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w sklepie za pośrednictwem Portalu.

Profil – profil lub fanpage Administratora na jednym z portali społecznościowych

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej - Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień w sklepie za pośrednictwem Portalu i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia przez Aptekę usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem

http://maked.pl/pl/i/Regulamin/2

Regulamin Konta Użytkownika - Regulamin Konta Użytkownika Portalu Internetowego maked.pl określający warunki świadczenia przez sklep nieodpłatnej usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Użytkownik – użytkownik Konta lub użytkownik sklepu internetowego

2. Polityka

Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania przez Administratora danych osobowych korzystających z Portalu (w tym m.in. Użytkowników i Kupujących oraz osób odwiedzających i przeglądających stronę internetową Portalu).

Zasady korzystania z Portalu oraz oferowanych przez Administratora usług zostały określone w Regulaminach poszczególnych usług (linki do Regulaminów znajdują się powyżej).

3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Maked Sp.z.o.o

Kontakt z Administratorem danych: tel. 75 75 52 515, e-mail: sklep@maked.pl

 

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych korzystających z Portalu zależny jest od tego, z jakiego rodzaju usług oferowanych przez Administratora korzysta dana osoba.

Ponadto, dane osobowe mogą być również przetwarzane w formie informacji o aktywności korzystającego z Portalu podczas przeglądania strony internetowej Portalu.

Zakres usług oferowanych przez Administratora oraz funkcjonalność Portalu określają poszczególne Regulaminy usług świadczonych przez Administratora.

Za każdym razem kiedy w Polityce mowa jest o danych osobowych oznacza to dane, które umożliwiają identyfikację korzystającego z Portalu.

Za każdym razem kiedy podczas korzystania z jakiejkolwiek usługi Administratora zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych, masz prawo do odmowy ich podania. Niepodanie danych osobowych kiedy zostaniesz o to poproszony może w efekcie doprowadzić do braku możliwości skorzystania z konkretnej usługi. Np. dokonując zakupu z opcją dostawy na wskazany adres – brak podania adresu uniemożliwia prawidłową realizację zamówienia.

5. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

5.1. Przeglądanie portalu

Podczas przeglądania Portalu przez korzystającego z Portalu Administrator przetwarza informacje w postaci:

 • plików cookies

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu (komputerze, smartfonie) korzystającego z Portalu. Przechowują dane, które za pomocą przeglądarki internetowej przesyłane są na nasz serwer (m.in. data i godzina zapytania; adres IP; rodzaj i wersja przeglądarki; rodzaj systemu operacyjnego); w tym zakresie wyszukiwania treści na Portalu Administrator korzysta także z zewnętrznego narzędzia wyszukiwania. Usługa wyszukiwania korzysta z dostępu do zapytań wprowadzanych w przeglądarce internetowej. Zapisywany jest wtedy adres IP przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies znajdziesz w Polityce Cookies pod adresem https://www.aptekagemini.pl/info/polityka-cookies

 • logów serwera

  Są to dane, które umożliwiają zgodnie z zasadą rozliczalności chronologiczne odtworzenie zdarzeń i działań podjętych przez korzystającego z Portalu lub Administratora. Dane zawarte w logach serwera (np. m.in. adres IP, data i godzina odwiedzin, logowanie na Konto Użytkownika) są niezbędne do zapewnienia przetwarzania zgodnego z zasadą rozliczalności. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na realizacji zasady rozliczalności.

6.2. Google Analytics

Portal korzysta także z cookies narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. („Google"). Są to pliki, które wraz z adresem IP są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO), który polega na analizie sposobu korzystania z Portalu, tworzeniu statystyk i raportów.

5.3. Kontakt, wnioski

W tym celu przetwarzane będą dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zadawane nam pytania lub zgłaszane wnioski. Zakres przetwarzanych danych zależy od przesłanego do nas zapytania i może to być w szczególności: wskazana forma kontaktu (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, wybrany komunikator), imię, nazwisko, zakres usług, historia zakupów, treść zapytania lub wniosku.

Historia odbytej rozmowy i przesłanych do nas wiadomości jest przez nas zapisywana przez okres załatwienia danej sprawy i archiwizowana przez okres dwóch lat od jej zakończenia.

W przypadku kontaktu telefonicznego rozmowy są nagrywane i przechowywane przez okres jednego roku.

Podstawą przetwarzania podanych w ww. celu danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do wniosku (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.4. Rejestracja Konta i dokonywanie zamówień poprzez zarejestrowane Konto

Konto jest to funkcjonalność Portalu, która ułatwia korzystanie z oferowanych usług. Rejestracja Konta nie jest wymagana do dokonania zakupu i złożenia zamówienia za pośrednictwem Portalu.

Konto oraz jego funkcjonalność zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konta Użytkownika.

5.4.1. Rejestracja Konta poprzez formularz na Portalu

Podczas rejestracji Konta poprzez formularz Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • adres e-mail,

 • imię i nazwisko lub firma (nazwa) podmiotu,

 • hasło.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwa rejestracja Konta.

Dodatkowo Użytkownik w momencie tworzenia Konta lub w dowolnym późniejszym momencie może dobrowolnie podać dane osobowe obejmujące:

 • dane adresowe,

 • dane kontaktowe.

Podanie tych danych nie jest wymagane. Niepodanie ww. danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, oprócz braku możliwości skorzystania z funkcjonalności Konta polegającej na autouzupełnianiu o wskazane dane formularzy zakupowych. Ww. dane Użytkownik może w każdym momencie usunąć lub modyfikować.

Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem Konta i jego obsługą na podstawie Regulaminu Konta Użytkownika. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Rejestracja Konta wymaga utworzenia hasła bez którego niemożliwe jest korzystanie z Konta. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

5.4.3. Dokonywanie zakupów poprzez zarejestrowane konto

W celu dokonania zakupów przez zarejestrowane Konto niezbędne jest podanie numeru telefonu (jeżeli wcześniej nie został podany) oraz adresu dostawy.

Konto posiada funkcjonalność, która umożliwia zapisanie swoich danych kontaktowych i adresowych. Zapisanie danych umożliwia dokonywanie zakupów poprzez użycie Konta bez konieczności każdorazowego uzupełniania tych danych.

Na Koncie zapisywane są również dane dotyczące dokonanych zakupów, w tym:

 • historia zakupów,

 • numer zamówienia,

 • szczegóły dotyczące zamówionych produktów,

 • faktury VAT.

Za pomocą Konta Użytkownik:

 • może weryfikować status realizacji zamówienia,

 • może przeglądać historię zamówień,

 • może przeglądać faktury VAT,

 • może dodawać produkty do listy życzeń,

 • może edytować i weryfikować dane swojego Konta,

 • zarządzać udzielonymi zgodami,

 • nie musi podczas dokonywania zakupów każdorazowo podawać swoich danych adresowych i kontaktowych dzięki funkcjonalności, która umożliwia zapisanie swoich danych adresowych i kontaktowych.

Dane osobowe podane przez Użytkownika i zebrane podczas korzystania z zarejestrowanego Konta przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem Konta i jego obsługą na podstawie Regulaminu Konta Użytkownika. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • w celu wysyłania Newslettera (jeżeli zostanie wyrażona zgoda). Podstawą przetwarzania jest wówczas dobrowolna, świadoma, konkretna i jednoznaczna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,

 • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,

 • w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

5.5. Dokonywanie zamówień bez rejestracji Konta Użytkownika

Dokonywanie zakupów nie wymaga rejestracji Konta. Dokonując zakupu w ten sposób korzystający z Portalu zostanie poproszony o wypełnienie formularza i podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji złożonego zamówienia:

 • imię i nazwisko,

 • dane adresowe,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania, realizacji i dostawy zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Portalu, w tym także obsługą reklamacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów dotyczących praw konsumentów. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,

 • w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń,

 • w celu badania przez Administratora satysfakcji z dokonanego zakupu, poprzez wysyłanie na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu badań ankietowych.

5.6. Płatność za dokonane zamówienie

Możliwe są następujące opcje płatności za dokonany zakup:

(1) gotówką za pobraniem,

(2) płatność online za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

Płatności online są obsługiwane są przez system, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz poufność danych.

5.7. Podanie danych rozliczeniowych

Przy składaniu zamówienia (zarówno poprzez zarejestrowane Konto, jak i bez rejestracji Konta) możliwe jest podanie danych rozliczeniowych, tj. danych osoby lub podmiotu (firmy, fundacji lub podmiotu medycznego), na które ma zostać wystawiona faktura za dokonane zamówienie lub które mają zostać uwzględnione na fakturze, na wyraźne żądanie Kupującego. Niezbędne dane wskazane są w odpowiednich formularzach dedykowanych do podania danych rozliczeniowych.

Podane przez Kupującego w ramach formularzy dotyczących danych rozliczeniowych dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5.8. Media społecznościowe

Prowadzimy profile i tzw. fanpage na następujących portalach:

 • Facebook

 • Youtube

 • Instagram

Jeżeli korzystający z Portalu odwiedza te profile lub fanpage, korzysta z udostępnionych przez ww. portale komunikatorów i zawartych na nich informacji wówczas Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które korzystający z Portalu także sam udostępnia za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

Dane osobowe w ramach naszych profili i fanpage przetwarzane są w celu:

 • udzielania odpowiedzi na skierowane do nas prywatne wiadomości,

 • prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

 • udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasze profile lub fanpage

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do nas pytania, prowadzeniu dyskusji, informowaniu o naszej działalności oraz tworzeniu i budowaniu relacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jednocześnie prosimy pamiętać, iż podczas korzystania z naszych Profili również operatorzy portali społecznościowych przetwarzają Państwa dane osobowe we własnych celach i zakresie, który nie jest objęty niniejszą Polityką. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych opisany jest szczegółowo w Politykach prywatności ww. portali społecznościowych dostępnych na ich stronach internetowych.

Korzystający z Portalu zawsze może usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na ww. portalach społecznościowych.

5.9. Newsletter

Wpisując w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, poprzez swoje działanie korzystający z Portalu wyraża chęć i zgodę na otrzymywanie naszego newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale nie podanie tegoż adresu e-mail uniemożliwia zapisanie się na usługę i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe w zakresie adresu e-mail w celu wysyłki newslettera są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie polegające na wpisaniu adresu e-mail w dedykowanym formularzu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Usługobiorca w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją (wycofaniem zgody).

Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

 1. wybranie odpowiedniej opcji na Koncie Użytkownika,

 2. kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter,

 3. kontakt z Administratorem.

6. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia i zakresu naszych usług, których roszczenie może dotyczyć. Przykładowo może to być imię, nazwisko, adres, historia zakupów, historia korzystania z naszych usług. W uzasadnionych przypadkach, np. po usunięciu Konta dane osobowe mogą zostać w pewnym zakresie zarchiwizowane i przetwarzane dalej jedynie w celu wskazanym w niniejszym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

W celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia dane zostaną zniszczone.

7. Linki zewnętrznych podmiotów

Jeśli odwołujemy się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub do których jest odwołanie na Portalu, nasza niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne. Jeśli oferujemy linki, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów lub podmioty trzecie. Dlatego należy zasięgać informacji od innych oferentów lub podmiotów trzecich o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych.

8. Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzenia i utrzymania Portalu oraz świadczenia usług na rzecz korzystających z Portalu dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, tzw. odbiorców danych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przez nas wyselekcjonowane i są regularnie kontrolowane.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą osoby korzystającej z Portalu lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie strony internetowej Portalu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia.

8.1. Organy państwowe

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazani im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK.

9. Jak długo przetwarzamy przekazane nam dane osobowe korzystających z Portalu

Okres przetwarzania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

1) Dane związane z rejestracją Konta lub dokonywaniem zamówień (poprzez zarejestrowane Konto lub bez rejestrowania Konta), w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas rejestracji Konta Użytkownika zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 48 godzin od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięci odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej założenie Konta Użytkownika.

Dane osobowe przekazane podczas rejestracji Konta przetwarzamy do momentu usunięcia Konta, z zastrzeżeniem uwag poniżej.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez wskazany poniżej okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku usunięcia Konta dane Użytkownika podlegają usunięciu lub anonimizacji. W zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z naszych usług podlegają archiwizacji i nie są dalej przetwarzane za wyjątkiem ww. celu. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane bez możliwości ich dalszego przetwarzania lub odtworzenia. Terminy przedawnienia wynoszą:

 • 6 lat dla roszczeń majątkowych (art. 118 KC),

 • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 KC),

 • 3 lata dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej osobie czynem niedozwolonym od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442(1) KC).

Wskazane powyżej terminy liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego mogą zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok ze względu na roszczenia, które mogą zostać wniesione np. do sądu w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia. Ze względu na długość procedury sądowej możemy nie otrzymać informacji o wniesieniu roszczenia, co uzasadni przedłużenie terminu o 1 rok.

Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Kupującego (zarówno poprzez zarejestrowane Konto ja i bez rejestracji Konta) zakupów przechowujemy zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora będziemy te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

1) Dane przetwarzane na podstawie zgody

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas zapisu na newsletter zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 48 godzin od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięci odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na newsletter.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez korzystającego z Portalu zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2) Dane przetwarzane w ramach usługi Zapytaj Farmaceutę

Wszelkie informacje, treści, opinie udzielone w ramach Zapytaj Farmaceutę mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Dane zebrane w związku z tą usługą przetwarzane są przez okres prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a po jej zakończeniu archiwizowane do końca ww. okresów przedawnienia roszczeń.

10. Prawa osób, których dane przetwarzamy

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe korzystających z Portalu przysługują następujące prawa:

11. Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie korzystający z Portalu ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

11.1. Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie odnośnych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od korzystających z Portalu; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

11.2. Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników powinny być aktualne i poprawne. Mają Państwo prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

11.3. Prawo do usunięcia danych

Korzystających z Portalu ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia w odpowiedzi na Państwa żądanie poinformujemy o tym.

11.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Korzystających z Portalu ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. korzystający z Portalu kwestionuje prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji dokonamy weryfikacji danych i ograniczymy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc,

 2. przetwarzanie danych korzystającego z Portalu jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne korzystającemu z Portalu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. korzystający z Portalu wniósł sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu korzystającego z Portalu.

11.5. Prawo do przenoszenia

Jeżeli dane korzystającego z Portalu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez korzystającego z Portalu lub na podstawie umowy łączącej korzystającego z Portalu z Administratorem, korzystający z Portalu ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz ma prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

11.6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane korzystającego z Portalu przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, korzystający z Portalu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności korzystającego z Portalu, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli korzystający z Portalu stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

11.8. Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw należy złożyć droga elektroniczną na adres e-mail:  sklep@maked.pl

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

Jeżeli korzystający z Portalu przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na żądania korzystający z Portalu są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

12. Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

13. Zmiana polityki prywatności

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz o tym poinformowany. Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na naszej stronie www.aptekagemini.pl.

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu: pod adresem e-mail: sklep@maked.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl